top of page

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Haartransplantatie Yildiz


 

Definities

 1. Haartransplantatie Yildiz: Haartransplantatie Yildiz bemiddelingsbureau die de klant in contact brengt met medische kliniek in Istanboel, gevestigd te Alkmaar onder KvK nr. 83158758.

 2. Klant: degene met wie Haartransplantatie Yildiz een overeenkomst is aangegaan voor het bemiddelen van een haartransplantatie reis. Hierin vermeldt dat Haartransplantatie Yildiz bemiddelt tussen de klant en de medische kliniek. 

 3. Partijen: Haartransplantatie Yildiz, Klant en Medische kliniek

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bemiddelingswerkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Haartransplantatie Yildiz

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Haartransplantatie Yildiz zijn vrijblijvend en zijn bedoeld voor bemiddeling tussen de klant en Medische kliniek, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. De offerte die uitgebracht wordt door Haartransplantatie Yildiz is het volledige bedrag van de behandeling met de daarbij behorende diensten: transfer van en naar vliegveld / hotel / kliniek, bijbehorende medicijnen, shampoo, en lotion, verblijf hotel en exclusief vliegticket. Binnen de offerte wordt er een aanbetaling (deel van het volledige bedrag) gedaan aan Haartransplantatie Yildiz. Deze aanbetaling door de klant wordt gezien als de bemiddelingsfee voor Haartransplantatie Yildiz. Het restantbedrag wordt betaald in de medische kliniek in Istanboel.

 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Haartransplantatie Yildiz zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Haartransplantatie Yildiz slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Haartransplantatie Yildiz hanteert zijn in euro’s, zijn  btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Haartransplantatie Yildiz hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Haartransplantatie Yildiz te allen tijde wijzigen. 

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Haartransplantatie Yildiz vastgesteld op grond van het totale bedrag die vastgesteld is vanuit de kliniek. Hieruit komt de aanbetaling ook wel bemiddelingsfee genoemd voort. 

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de medische kliniek, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Haartransplantatie Yildiz eens zijn met het totaalbedrag van de medische kliniek krijgt de klant een aanbetaling in offertevorm ook wel bemiddelingsfee genoemd om de behandeling te bevestigen. Dit is altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Het restantbedrag na de betaling van de bemiddelingsfee wordt in de medische kliniek voldaan. Deze betaling kan zowel contact als met betaalpas voldaan worden.

 7. Haartransplantatie Yildiz is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Haartransplantatie Yildiz de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 10. Haartransplantatie Yildiz heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Haartransplantatie Yildiz prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Haartransplantatie Yildiz op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Haartransplantatie Yildiz gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Haartransplantatie Yildiz. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Haartransplantatie Yildiz zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Haartransplantatie Yildiz op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Haartransplantatie Yildiz, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Haartransplantatie Yildiz te betalen. 

 

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Haartransplantatie Yildiz te verrekenen met een vordering op Haartransplantatie Yildiz. 

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Haartransplantatie Yildiz die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Haartransplantatie Yildiz de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Haartransplantatie Yildiz enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

 2. De medische kliniek in Istanboel garandeert het te aantal plaatsen 99% haarzakjes (grafts) die vermeld worden in de offerte. Mits de klant niet tevreden is met het uiteindelijke resultaat terwijl wel het aantal grafts zijn geplaatst die in de offerte staan, kan de klant in overleg met Haartransplantatie Yildiz een tweede behandeling ondergaan die kosteloos vergoedt wordt door Haartransplantatie Yildiz en de medische kliniek. Voorafgaand aan de behandeling vult de consument een medische vragenlijst in waarbij de consument verklaart volledig gezond te zijn.

 

Overmacht

 

 1. Voor de medische behandeling in Istanboel is Haartransplantatie Yildiz niet aansprakelijk te stellen. Haartransplantatie Yildiz is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst binnen de offerte met de zaken die niet met de medische behandeling te maken hebben zoals transfer en overnachting.. Indien genoemd als het verblijf of transfer niet verloopt zoals verwacht is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk mee te delen aan Haartransplantatie Yildiz. Haartransplantatie Yildiz is verplicht de schade of de tekortkoming rondom transfer en overnachting tegemoet te komen.
   

 

Reizen

 

 1. De klant is op de hoogte dat de behandeling plaatsvindt in de medische kliniek in Istanboel. Hierdoor is de klant verplicht om de juiste benodigde reisdocumenten in bezit te hebben. Paspoort, eventueel Visum, bewijs van vaccinatie conform het beleid van de vliegmaatschappij waarmee gevlogen wordt.

 2. De klant dient zelf een vliegreis te boeken naar Istanboel richting vliegveld Istanbul Airport of Sabiha Gokcen. 

 3. De vliegreis kan mits besproken tussen klant en Haartransplantatie Yildiz door Haartransplantatie Yildiz verzorgd worden. Hiervoor gelden de ANVR voorwaarden. 
 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Haartransplantatie Yildiz voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Haartransplantatie Yildiz tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Haartransplantatie Yildiz tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Haartransplantatie Yildiz.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Haartransplantatie Yildiz de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Haartransplantatie Yildiz redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Haartransplantatie Yildiz ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Haartransplantatie Yildiz waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Haartransplantatie Yildiz schade kan berokkenen.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Haartransplantatie Yildiz waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Haartransplantatie Yildiz tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Haartransplantatie Yildiz geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Haartransplantatie Yildiz geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Haartransplantatie Yildiz daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Haartransplantatie Yildiz uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Haartransplantatie Yildiz in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Haartransplantatie Yildiz gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Haartransplantatie Yildiz.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Haartransplantatie Yildiz ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Haartransplantatie Yildiz een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Haartransplantatie Yildiz verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Haartransplantatie Yildiz

 1. Haartransplantatie Yildiz is uitsluitend aansprakelijk voor de gehele reis exclusief de medische behandeling resultaten en gevolgen hier van.

 2. Indien Haartransplantatie Yildiz aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Haartransplantatie Yildiz is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Haartransplantatie Yildiz aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag ook wel de aanbetalig genoemd en waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Haartransplantatie Yildiz vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Haartransplantatie Yildiz toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Haartransplantatie Yildiz niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Haartransplantatie Yildiz in verzuim is. 

 3. Haartransplantatie Yildiz heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Haartransplantatie Yildiz kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Haartransplantatie Yildiz in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Haartransplantatie Yildiz kan worden toegerekend in een van de wil van Haartransplantatie Yildiz onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Haartransplantatie Yildiz kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Haartransplantatie Yildiz 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Haartransplantatie Yildiz er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Haartransplantatie Yildiz is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Haartransplantatie Yildiz is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Haartransplantatie Yildiz zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Haartransplantatie Yildiz. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Haartransplantatie Yildiz bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Haartransplantatie Yildiz is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 03 september 2021.

bottom of page